Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za sve vrste poslova sa nekretninama

Pravna služba kompanije „Genesis“ pruža kompletno sve pravne usluge pravnim i fizičkim licima koja učestvuju u poslovima sa nekretninama.

Kompanija nudi: kopletan postupak vezan za vlasništvo stanova, prostora, zemljišnih parcela,  ozvaničenje bespravnog objekata nepokretnosti, prenošenje prostorija iz stambenih u nestambene, pripremau dokumenata za hipoteku.

Naši stručnjaci će Vam pružiti besplatnu konsultaciju po bilo kom pitanju, izvršiće pravnu procjenu objekta nepokretnosti, sakupljanje i pripremu potrebne za sklapanje posla dokumentacije. U slučaju potrebe, naši stručnjaci će zastupati Vaše interese u sudskim organima.

Provjera toga da je posao pravno „čist“  obuhvata kompleks usluga koje su vezane za proučavanje pravnog porijekla objekta nepokretnosti (provjera zakonitosti prethodnih poslova sa objektom, pravne snage dokumenata koji potvrđuju pravo vlasništva, postojanje opretećenja, bespravno sagrađenih objekata, rekonstrukcije i t.d.), a takođe sa sprovođenje provjere o postojanju lica koja bi mogla naknadno da osporavaju zakonitost posla.

Kompletna pravna podrška poslova sa nekretninama obuhvata:

 • procjenu dokumenata koje je klijent dostavio;
 • izradu preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka i neusklađenosti;
 • kompletiranje dokumentacije za organe koji vrše upis, izradu potrebnih dokumenata (ugovora, prijava i zahtjeva, punomoćja, aktova, zapisnika);
 • razradu predugovora i ugovora o kupoprodaji, najmu, poklonu, razmjeni, izdavanju, hipoteci i drugih dokumenata.

Kompletan kompleks pravnih usluga kojima se prati i ostvaruje posao, obuhvata:

 • pomoć u dostavljanju dokumentacije u različite ustanove;
 • kontrola stanja dokumenta u svim fazama formiranja;
 • pravna procjena valjanosti sticanja i vlasništva na nepokretnu imovinu i posjedovanja nepokretne imovine;
 • konsultacije i pomoć u otklanjanju nedostataka uočenih u postupku izrade analize (postojanje opterećenja, neusaglašenost površine, bespravno izgrađeni objekti itd.);
 • informisanje o postojećim smetnjama za upis prava vlasništva i pomoć u njihovom prevazilaženju, a takođe informisanje o potencijalnim problemima u uzajamnim odnosima između strana polazeći od sadržaja dostavljenih dokumenata i rezultata pravne procjene;
 • pomoć u registraciji prava vlasništva na nepokretnu imovinu.

Između ostalog, pravni sektor kompanije „Genesis“ pruža pravnu podršku:

 • u postupku pribavljanja (produženja roka, važenja) građevinske dozvole (dozvole za rekonstrukciju);
 • uvođenja objekta u upotrebu;
 • prevođenja iz statusa: stambeni u nestambeni;
 • u postupcima sa zemljišnim parcelama (parcelacija, dioba, upis u katastarsku evidenciju, pribavljanje katastarskih podataka, a takođe i prenos u drugu katerogiju dozvoljene namjene), utvrđivanja prava prolaza;
 • izdavanju u najam zemljišnih parcela, uključujući i za izgradnju na osnovu utvrđenih materijala o prethodno usaglašenom lociranju objekta;
 • regulisanje (u pravnoj ravni) pitanja koja se tiču bespravno izgrađenih objekata.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas