Nezavisna procjena svih vrsta nepokretnosti, konsulatacije prilikom određivanja vrijednosti objekata nepokretnosti (kuća, vila, stan, zemljišna parcela, zgrada, prostor, kancelarija)

U okviru procjene nepokretnosti od strane procjenjivača određuje se njena tržišna vrijednosti koju je potrebno definisati, naprimjer, prije sklapanja pravnog posla. Djelatnost procjene nepokretnosti je dosta strogo regulisana.  

Procjena vrijednosti objekata nepokretnosti uslovno se dijeli na pet grupa: 

 • procjena stamenih površina (kuća, vila, stan)
 • procjena kancelarijskih/poslovnih prostora  i skladišta
 • procjena zemljišne parcele (uključujući i objekte na njoj)
 • procjena zgrada i objekata (zgrade sa stanovima, tržni centri)
 • procjena nezavršenih objekata.

U zavisnosti od vrste nepokretne imovine biraju se određene metode za procjenu nepokretnosti. 

Šta je ustvari nezavisna procjena nepokretnosti.

Procjena tržišne vrijednosti nepokretnosti je najrasprostranjeniji oblik procjenjivanja. Procjenjivači određuju cijenu objekta i prava na objekat, a poslije toga se u vezi s tim objektom sklapa posao, naprimjer, kupoprodaje ili najma.  

U savremenim uslovima na tržištu nepokretnosti ostvaruje se komunikacija između velikog broja fizičkih i pravnih lica kojima je potrebna nezavisna procjena. Postupak procjene vrše kvalifikovani stručnjaci. Oni izrađuju izvještaj kojim se procjenjuje nepokretnost i koji postaje jedan od najosnovnijih argimenata prilikom sklapanja pravnog posla. Izvještaj se izrađuje u pismenom obliku i sadrži:

 • kompletan opis objekta koji se procjenjuje 
 • metode koje se primjenjuju u procjeni nepokretnosti 
 • spisak razmatranih u toku izrade dokumenata 
 • različite vrste proračuna i grafikona. 

Kao rezultat izrade izvještaja dobijena procjena nepokretnosti i sam izvještaj je zvanični dokumenat i razmatra se, između ostalog i od strane državnih i opštinskih organa. Ovakav odgovoran odnos je veoma bitan u slučaju procjene vrijednosti objekata poslovne namjene, a takođe i stambenih, u cilju izbjegavanja mogućih rizika koji bi doveli do značajnih gubitaka. 

Prilikom procjene nepokretnosti razlikuje se nekoliko vrsta njene vrijednosti. Tako je moguće sprovesti  dalje navedene vrste postupaka procjene:

 • tržišna procjena nepokretnosti – određuje se najvjerovatnija cijena, koja bi bila plaćena za objekat na slobodnom tržištu u slučaju razvijene konkurencije. U ovom slučaju, na vrijednost nepokretne imovine ne treba da se stavljaju bilo kakva ograničenja, i podrazumjeva se da u sklapanju posla strane djeluju razumno i posjeduju svu potrebnu informaciju.
 • katastarska procjena nepokretnosti – obično se ostvaruje radi opoerzivanja. Katastarska procjena objekata nepokretnosti potrebna je u procesu svih vrsta poslova koji za predmet imaju katastarske parcele, prilikom određivanja poreske osnovice za porez na zemlju.  
 • Procjena vrijednosti nepokretnosti za investiranje – ostvaruje se za konkretnog investitora.  
 • procjena objekta nepokretnosti  metodom likvidacione vrijednosti – uglavnom je znatno niža od tržišne, pošto se prodaja odvija u skraćenom roku. 

U procesu sklapanja ugovora sa osiguravajućom kompanijom operiše se vrijednošću osiguranja koja pokazuje kolilka će biti vrijednost izgradnje u slučaju nastale štete.

Ciljevi, zbog kojih se radi procjena nepokretnosti

Nezavisna procjena nepokretnosti je postupak koji se sprovodi u najrazličitijim slučajevima, počev od prodaje do određivanja udjela u vlasništvu. Pravilno izvedena procjena će vam pomoći da:

 • definešete ubjedlijve argumente za ostvarenje pravnog posla kupoprodaje, najma, hipoteke, razmjene, poklona, nasljedstva 
 • u cilju kreditnog zaduživanja kod banke na osnovu nepokretne imovine
 • da definišete cijenu imovine za postupak rješavanja imovinsko-pravnih sporova
 • da unesete dio nepokretne imovine kao ulog u osnivački kapital drugog preduzeća, da definišete vrijednost nepokretnosti u cilju ostvarivanja investicionih projekata 
 • da definišete cijenu imovine radi osiguravanja iste
 • da procijenite obim štete učinjene objektu nepokretnosti trećim licima 
 • da odredite osnovicu za oporezivanje imovine 
 • da odredite cijenu nezavršene izgradnje 

Procjena stambenog prostora

Procjena stambenih zgrada i posebnih djelova (stanova, soba) izvodi se u cilju određivanja tržišne vrijednosti prava svojine, najma i drugih stvarnih prava u vezi sa objektom koji podliježe procjeni. Prilikom procjene tržišne vrijednosti stana detaljno se razmatraju sve njegove osobine. Uzimajući u obzir to da stručnjaci koji izrađuju procjenu uzimaju u obzir i takve momente, kao što su: 

 • površina
 • tip zgrade, raspored prostorija i stanje finalne obrade 
 • lokacija kuće
 • udaljenost od najbitnijih objekata infrastrukture 
 • spratnost i ostale nijanse.

Procjena zgrada i prostorija 

Naši stručnjaci izrađuju procjenu vrijednosti zgrada i procjenu tehničkog stanja zgrada bilo koje vrste i namjene. Najčešće se takvi postupci procjene vrše u slučaju potrebe kreditnog zaduženja kod banke ili definisanja cijene imovine u cilju potpisivanja ugovora sa osiguravajućom kompanijom. Osim toga, tehnička procjena zgrade se izrađuje kada se imovina unosi u firmu ili u osnivački kapital. Naši stručnjaci su spremni da poslije izrade procjene stanja zgrade dostave izvještaj sa potrebnim mišljenjem koje će da sadrži, naprimjer:

 • cijenu kvadratnog metra zgrade 
 • visina stope naknade za najam.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas