Strani državljani imaju pravo sticanja bilo koje stambene ili poslovne nepokretnosti u Crnoj Gori – kuće, stana ili građevinske zemljišne parcele.

Zemljišne parcele u Crnoj Gori – to  je dio zemlje koja može da bude kako u gradu tako i van njega. U zavisnosti od namjene postoje dvije vrste zemlje: urbanizovana i neurbanizovana. 

Urbanizovana zemlja — građevinsko zemljište. Ovdje mogu da se grade poslovni objekti, privatne kuće, trgovinski ili kancelarijski poslovni prostori.  

Izgradite kuću po svom sopstvenom projektu.

Neurbanizovana zemlja nije predviđena za građenje.  Takve zemljišne parcele mogu imati  poljoprivrednu namjenu  ili biti pašnjaci, mogu se koristiti za vinograde, maslinjake ili voćnjake sa narandžama. 
Svi poslovi koji se tiču kupoprodaje velikih zemljišnih parcela (više od 5000 m2) , a koje nisu ubranizovane parcele, mogu da budu završeni samo posredstvom registracije pravnog lica.  

Ugovor  o kupoprodaji i upisu u katastarsku evidenciju

Postojeći u Crnoj Gori sistem evidencije poslova sa nepokretnošću uključuje jedinstveni Katastar i Registar prava vlasništva. Katastarska informacija dovzoljava da se utvrdi da li je objekat izgrađen shodno građevinskoj dozvoli, a takođe da se objekat vidi na planu katastarskog snimka. 

U Registru može da se dobije tačna informacija o pravima vlasništva na nepokretnosti; o postojanju u vezi sa objektom hipoteka ili bilo kojih drugih opterećenja. 

Svi ti podaci navedeni su u dokumentu koji se zove List nepokretnosti

List Nepokretnosti  je izvod iz katastarske evidencije (registra). 
U listu nepokretnosti su navedeni podaci o objektu nepokretnosti, njegovoj površini, posebnim djelovima objekta, vlasnicima, obimu njihovih prava na tu nepokretnosti, opterećenjima i ograničenjima (ako takvi postoje). Prilikom provjere dokumenata za nepokretnost koja Vas interesuje, pirje potpisivanja kupoprodajnog ugovora, obavezno treba zatražiti da prodavac (vlasnik nepokretnosti) dostavi novi list nepokretnosti. 

Po želji kupca Ugovor o kupoprodaji se prevodi na ruski jezik. Prevod kupoprodajnog ugovora se ovjerava potpisom i pečatom tumača. Potpise Kupca i Prodavca u ugovoru ovjerava notar, poslije čega se ugovor predaje na knjiženje. Registracija prava vlasništva u registru traje do 30 kalendarskih dana. To je zvanični maksimalni rok za knjiženje. Po završetku upisa, novi vlasnik dobija List nepokretnosti,.

Prilikom upisa prava vlasništva kpac je obavezan da plati državi porez na promet nepokretnosti u visini 3% od ukupne vrijednosti posla.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas